دعای هدیه تهرانی برای میرحسین موسوی

هدیه تهرانی گفت: در انتخابات شرکت می کنم و می خواهم طبق قانون اساسی از حقوق شهروندی ام استفاده کنم.من به آقای موسوی رای می دهم.

به گزارشسایت حامیان خاتمی و موسوی،وی گفت: من به آقای موسوی رای می دهم، به دلیل اینکه حس می کنم با شرایط پیش آمده در حوزه سیاست خارجی، اقتصادی و به خصوص هنری، کشور نیاز به تحول اساسی دارد.

تهرانی افزود: فکر می کنم آقای موسوی با توجه به سوابق کاری اش در دوران نخست وزیری و شعارهایی که از ایشان می شنوم، فرد بسیار مناسبی برای تصدی پست ریاست جمهوری است. البته برای ایشان دعا می کنم چون شرایط سختی در پیش دارد. امیدوارم خیلی سریع بتواند اوضاع آشفته به وجود آمده را مهار کند. به نظرم قطعا مشارکت همگان در نتیجه این انتخابات موثر خواهد بود.