حداقل 15 روزنامه در خدمت تبلیغات اصلاح طلبان

کیهان: روزنامه صدای عدالت هم به اجاره ستاد انتخاباتی اصلاح طلبان درآمد. همزمان با انتشار 2 روزنامه کلمه سبز و اندیشه نو از سوی ستاد انتخاباتی اصلاح طلبان و پیوستن روزنامه دانشگاه آزاد (فرهیختگان) به این ستاد، روزنامه صدای عدالت نیز که هرچند وقت تیم خود را عوض می کند، در خدمت ستاد انتخاباتی موسوی درآمده و امروز با چهره ای جدید و تبلیغاتی منتشر شده است.

نکته جالب در این میان حضور پررنگ و انحصاری اعضا و نزدیکان حزب مشارکت در صفحات صدای مشارکت (صدای عدالت سابق!) است به نحوی که عکس و تیتر اصلی صفحه اول به سعید حجاریان و «دلایل اخلاقی»! وی برای حمایت از موسوی اختصاص دارد. در صفحات دیگر هم مطالب و مقالاتی از علیرضا علوی تبار، هادی سمتی، شهاب طباطبایی، مرتضی کاظمیان، سعید شیرکوند و سعید لیلاز چاپ شده است. جمعی از روزنامه نگاران زنجیره ای با حزب مشارکت در انتشار این روزنامه همکاری می کنند.

گفتنی است غیر از 4 روزنامه مورد اشاره، روزنامه های جهان اقتصاد، مردم سالاری، حیات نو، سرمایه، کار و کارگر، توسعه، عصر اقتصاد، جهان صنعت، اسرار و کارون هم در خدمت تبلیغات نامزد احزاب کارگزاران، مشارکت و سازمان مجاهدین قرار دارند اما این نامزد و حامیان حزبی وی مدام مظلوم نمایی و ادعا می کنند که هیچ رسانه و روزنامه ای برای تبلیغات و ارتباط با مردم ندارند. این طیف برخی از نشریات محلی را نیز در خدمت خود گرفته اند. اهمیت انتخابات آینده برای برخی احزاب مذکور باعث شده تا آنها در هزینه های تبلیغاتی و انتخاباتی، به ریخت و پاش و ولخرجی کم سابقه روی آورند.